Završeno postavljanje novih cijevi u sistemu za degasifikaciju

U okviru postojećeg sistema za degasifikaciju na deponiji u Ramićima izvršeno je postavljanje i povezivanje novih cijevi u sistem. Sam sistem za degasifikaciju čine vertikalne perforirane cijevi za degasifikaciju, plinske sonde (biotrnovi) koje su horizontalno položenim cijevima priključene na glavni sabirni cjevovod, fino podesivi regulacioni ventili i mjerno mjesto za uzorkovanje deponijskog gasa na sondi i cjevovodu.

Na dijelu deponije, gdje je završeno sa odlaganjem otpada, postavljena je vertikalna i djelimično horizontalna degasifikacija. Na predmetnoj lokaciji se nalazi šest gasnih bunara, koji su tokom radova u avgustu i početkom septembra, spojeni horizontalnim cijevima sa sabirnim vodom. Dalje će se, sabirnom cijevi prikupljeni deponijski gas odvoditi do kolektora koji je priključen na baklju za spaljivanje deponijskog gasa.

Na ovaj način će se dodatno intenzivirati prikupljanje deponijskog gasa iz tijela deponije i isti eliminisati spaljivanjem na baklji. Navedene aktivnosti će za efekat imati dodatno poboljšanje kvaliteta ambijentalnog vazduha i minimizaciju neprijatnih mirisa na deponiji, te na makronivou doprinjeti smanjenju emisije metana iz tijela deponije u atmosferu.