Realizovano mjerenje kvaliteta vazduha na deponiji

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, provedeno je 24-časovno septembarsko mjerenje polutanata pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL) koji je bio lociran tokom čitavog perioda mjerenja u zoni uticaja deponije, odnosno, na lokaciji deponije.

Mjerene su, u skladu sa Ekološkom dozvolom, imisione koncentracije zagađujućih materija (11 parametara), kao i mikroklimatski parametri (brzina i smjer vjetra, temepratura vazduha, relativna vlažnost vazduha, vazdušni pritisak).