Realizovane aktivnosti monitoringa u maju

U okviru redovnog monitoringa životne sredine, tokom mjeseca maja, na regionalnoj deponiji je izvršeno uzorkovanje procjednih i podzemnih voda kao i redovna kontrola kvaliteta vazduha.

Za potrebe monitoringa voda uzorkovane su vode iz postrojenja za prečišćavanje, vode potoka Glogovac, kao i podzemne vode iz tri pijezometra.
Program monitoringa vazduha je obuhvatio mjerenja imisijskih koncentracija 11 parametara kao i mikrometeoroloških parametara na deponiji: brzine i smjera vjetra, temperature, relativne vlažnosti vazduha i vazdušnog pritiska.