Realizovana vanredna kontrola kvaliteta vazduha na deponiji

Od dana 08.06.do 10.06.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovano je mjerenje kvaliteta vazduha. Navedena aktivnost je vršena u skladu sa nalogom iz Rješenja Ekološke inspekcije Sektora urbanističko – građevinske i ekološke inspekcije Odjeljenja Banja Luka od dana 08.06.2022.godine. Naloženo je da se putem licenciranog i ovlaštenog pravnog lica vrši dvadesetčetiričasovno mjerenje kvaliteta vazduha na lokaciji deponije.

Mjerenja je vršilo JNU „Institu za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka, a izvještaji su dostavljani nadležnim inspekcijskim organima.

Prilikom izrade završnog izvještaja vršena je analiza dobijenih rezultata u odnosu na Zakonom propisane vrijednosti. U pismenom saopštenju Instituta navodi se da za vrijeme mjerenja, koncentracija nijedne mjerne zagađujuće supstance nije prekoračila graničnu vrijednost koncentracije.