Projekat UČO

Strategija upravljanja čvrstim otpadom u BIH predviđa upravljanje čvrstim otpadom na regionalnom nivou, tj. izgradnju regionalnih sanitarnih deponija. U skladu s tim, 12.07.2002.godine potpisan je kreditni sporazum između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (Svjetske Banke) o IDA kreditu za realizaciju projekta ‘’Upravljanje čvrstim otpadom’’ (SOLID WASTE MANAGMENT PROJECT – IDA 36720 BA).

Ciljevi ovog Projekta su: poboljšanje usluga za zbrinjavanje čvrstog otpada u regijama koje učestvuju u Projektu, povećanje administrativnih i tehničkih kapaciteta za upravljanje čvrstim otpadom, poboljšanje cijene u tom sektoru, rješavanje problema životne sredine i smanjenje rizika po zdravlje koje izaziva neadekvatno sakupljanje i odlaganje otpada. Projekat predviđa predviđa sanaciju postojećih deponija i izgradnju novih regionalnih, sanitarnih deponija za odlaganje čvrstog komunalnog otpada. Predviđeno je da se projekat implementira u šest regija u BiH (Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Zenica, Tuzla i Bihać).

Na osnovu člana 12. Statuta J.P.“DEP-OT“ Banja Luka, upravni odbor Preduzeća, na sjednici održanoj 02.04.2003. god. donio Odluku o prihvatanju zaduženja po Projektu upravljanja čvrstim otpadom.

Dana 30.04.2003.god. zaključen je Supsidijarni kreditni sporazum o prenosu dijela kredita Međunarodna asocijacije za razvoj (Svjetske banke) po projektu Upravljanje čvrstim otpadom između Vlade Republike Srpske – Ministarstvo finansija i J.P.“DEP-OT“Banja Luka (4 mil US$).

Preuzimanjem upravljanja deponijom u Ramićima 01.07.2004. god, stvoreni su osnovni preduslovi za implementaciju projekta Upravljanje čvrstim otpadom u regiji Banja Luka, te ostvarivanje vlastitih prihoda i prelazak na samoodrživo ekonomsko poslovanje.

Stanje na deponiji nakon preuzimanja 01.07.2004. god.

U toku prve dvije godine implementacijeprojekta nabavljene su teške mašine za rad na deponiji, sanirana upravna zgrada, izgrađena ulazno- izlazna zona, ugrađena vage, instaliran video nadzor, urađen je projekat sanacije divlje deponije u Kneževu, potpisan je ugovor za izradu projekta Sanacije i proširenja deponije u Ramićima.

Ugradnja vage na deponiji

Mašine na deponiji

U toku 2006 god radovi na izgradnji ograde oko deponije su završeni, završena je izrada idejnog projekta sanitarne deponije., potpisan je ugovor za izradu Studije procjene uticaja na životnu sredinu. Izvršena je nabavka traktora sa priključnom mehanizacijom u svrhu poboljšanja uslova na deponiji, uklonjene su 32 divlje deponije u regiji Banja Luka.
U toku 2007. god završena je izrade projekta Sanacije i proširenja deponije, završena je Studija uticaja, nabavljena oprema za odvojeno prikupljanje otpada, pokrenuta je javna kampanja na regionalnom nivou za podizanje svijesti o potrebi zaštite životne sredine putem poboljšanog upravljanja otpadom, potpisan je ugovor za izvođenje radova za premještanje dijela starog otpada i probijanje kanjona kroz stari otpad.

U 2008. godini završeni su radovi na premiještanju starog otpada i probijanju kanjona (premješteno je oko 340 000 m3 otpada), izgrađen je drenažni sistem kroz kanjon. Ovo su bili prvi radovi na sanaciji deponije po Glavnom projektu. Dalje su slijedili izgradnja radnog platoa sa lagunom za oborinske vode i izgradnja rezervoara za prihvat filtrata.

Izgradnja radnog platoa sa lagunom za oborinske vode i izgradnja rezervoara

DRUGI PROJEKAT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM

DEP-OT je odlučio da  započete aktivnosti na sanaciji i proširenju deponije  nastavi kroz Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom.

15.07.2010. potpisan je  supsidijarni kreditni sporazum sa Vladom RS/Ministarstvom finansija RS o prenosu dijela zajma Svjetske banke po Drugom projektu upravljanja čvrstim otpadom, pri čemu se DEPOT dodatno zadužio za 1,5 mil EUR.
Aktivnosti  vezane za implementaciju ovog projekta su u toku, a rok za završetak projekta je 28. Februar 2014. godina.