Posjeta učenika O.Š. Borisav Stanković

Dana 01. 12. 2016.god. radnici regionalne deponije u Ramićima su bili domaćini gostima iz banjalučke osnovne škole „Borisav Stanković“.

Tokom obilaska, posjetioci, 75 učenika petih razreda i 3 nastavnika, upoznali su se sa procesom  kontrole vrste, sastava i težine otpada koji se dovozi na deponiju, kao i daljeg postupka tretmana otpada na mjestu istovara. Učenici su pokazali veliki interes za interaktivno učestvovanje u predavanju o čvrstom komunalnom otpadu i postupanju sa istim.

Na osnovu pitanja koja su postavljali tokom izlaganja našeg edukatora u vezi sa upravljanjem otpadom od izvora do mjesta zbrinjavanja, učenici su pokazali zavidan nivo znanja, naročito kada je riječ o značaju reciklaže kao postupka kojim se smanjuje količina otpada koja se odlaže na deponiji, a povećava količina sekundarnih sirovina za proizvodnju novih proizvoda.