Održana završna radionica u okviru projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE”

U okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, finansiranog od Kraljevine Holandije, u Banjaluci je 30.5.2018. održana zajednička radionica članova operativnih timova deset partnerskih javnih preduzeća iz Republike Srpske i Federacije BiH, projektnog tima Ede i Transparency International BiH. U projektu je učestvovalo i J.P.”DEP-OT”.

Riječ je o završnoj radionici u okviru projekta, koja je organizovana nakon tri radionice održane sa svim partnerskim javnim preduzećima pojedinačno. Na radionicama su članovi operativnog tima svakog preduzeća i Edinog projektnog tima radili na ključnim pitanjima transparentnosti rada javnih preduzeća, kroz izradu ključnih dokumenta preduzeća – godišnjeg plana poslovanja i godišnjeg izvještaja o poslovanju.

S obzirom na broj i kredibilitet učesnika, ovaj skup je imao funkciju i okruglog stola na temu pripremljenih amandmana na postojeće Zakone o javnim preduzećima u oba entiteta, kao i na entitetske uredbe koje regulišu transparentnost finansijskih odnosa između javnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave i entiteta (a u Federaciji BiH i kantona). Učesnicima je, uz ranije dostavljene materijale, dato obrazloženje o obimu i sadržaju amandmana, te primjedbama i sugestijama koje je dala radna grupa projekta, a koju čine predstavnici javnih preduzeća u BiH, ministarstava na entitetskom i kantonalnom nivou, te gradske i entitetske/parlamentarne skupštine. Učesnici radionice – okruglog stola su, uz visoku ocjenu obima i kvaliteta predloženih rješenja, svojim komentarima i sugestijama dali značajan doprinos kvalitetu predloženih amandmana.