Održana obuka u okviru teme “Finansiranje sektora i povrat troškova”

U Tesliću je tokom 22. i 23. oktobra realizovan četvrti modul obuke u okviru teme pod nazivom “Finansiranje sektora i povrat troškova“. Obuka je održana u okviru Programa izgradnje kapaciteta u oblasti upravljanja otpadom (u organizaciji COWI / LDK), koji je podijeljen na osam različitih modula obuke. Na obuci su učestvovali predstavnici J.P.DEP-OT-a, kao i predstavnici resornih ministarstava i javnih preduzeća koja se bave sakupljanjem i zbrinjavanjem čvrstog komunalnog otpada iz Republike Srpske, federacije BiH i distrikta Brčko.

Prvog dana obuke teme su bile Kompletan životni ciklus usluga upravljanja čvrstim otpadom, Određivanje i analiza svih troškova koji nastaju tokom pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom, Predstavljanje metode obračuna potpunih troškova i Utvrđivanje i analiza prihoda na osnovu naknada i bez naknada. Teme tokom drugog dana obuke su bile Koncept mjerljive efikasnosti, efikasnost u BiH i zemljama EU, Opcije za poboljšanje ekonomije i efikasnosti upravljanja čvrstim otpadom.

Obuka je završena radionicama, na kojima su se učesnici bavili preporukama mjera za racionalizaciju postojećih sistema troškovnog računovodstva u skladu sa metodom obračuna potpunih troškova i preporukama za mjere poboljšanja stepena povrata troškova.