Postupak deponovanja

Da bi deponija ?vstog komunalnog otpada po definiciji bila prostor na kome se vri prijem i deponovanje otpada na na?in kojim su opasnosti po zdravlje ljudi, biljnog i ivotinjskog svijeta te negativni uticaji na stanje ivotne sredine bili svedeni na minimum, potrebno je primijeniti niz sanitarno-tehni?kih mjera u izgradnji sekcija za deponovanje kao i primijeniti standarde i tehnike u postupanju sa otpadom i internim monitoringom.

Tehnoloki postupak

Nakon to se izvri primarna kontrola i vaganje prijavljene vrste otpada, vozila sa otpadom se usmjeravaju na manipulativni plato gdje se vri istovar i sekundarna kontrola otpada. Potom se izdvoje uo?ljivi metalni dijelovi i gume koji predstavljaju problem u daljem tretmanu.

Otpad se dalje raspoloivom mehanizacijom (buldoeri) razastire po radnoj plohi u slojeve debljine 30 do 40 cm, nakon ?ega se kompaktorom na usponu do 4% vri ravnanje i zbijanje na to manju zapreminu te prekrivanje inertnim materijalom. Na ovako kompaktiran sloj otpada razastire se novi otpad sljede?eg dana uz ponavljanje operacija sve dok se ne postigne zadana visina radne plohe oko 3m.

Uporedo sa rastom sloja otpada vri se nadogradnja bunara za degasifikaciju tijela radne plohe.

Po dostizanju zadane visine plohe i oblikovanja bo?nih strana sa kosinom 2:1 vri se prekrivanje vodopropusnim inertnim materijalom debljine oko 20 cm po horizontali, stabilizacija obodnog dijela radne plohe gra?evinskom utom i glinovito-ljunkovitim materijalom, te bo?no prekrivanje slojem glinovite zemlje debljine 50 cm.

Sve aktivnosti koje se odvijaju na deponiji su pra?ene dnevnim, sedmi?nim i mjese?nim monitoringom od strane stru?nog osoblja kao i monitoringom vazduha, vode, mikro klime, te povremenog tretiranja prostora dezinfekcijom, deratizacijom i dezinsekcijom od strane verifikovanih ustanova i preduze?a.

Na sljede?oj fotografiji prikazano je slojevito deponovanje otpada sa formiranim kosinama 2:1, zavrnim prekrivanjem kosina ?istom zemljom, izgra?enim bunarima za degasifikaciju, mjesto prikupljanja ocjedne vode sa sistemom za odvo?enje do bazena, kao i poloaj lagune za prihvat i ispust oborinskih voda iz centralnog dijela deponije. Tako?er se u pozadini fotogragije vide pristupni putevi i lokacije za prijem guma, gra?evinskog otpada i inertnog materijala koji se koriste za stabilizaciju rubnih dijelova radne povrine i izgradnju internih puteva na deponiji.

Slojevito deponovanje otpada