Filtrat

Filtrat nastaje cije?enjem oborinskih voda kroz tijelo deponije prilikom ?ega se vri ekstrakcija rastvorljivih i suspendovanih materija, tj. filtrat je zaga?ena te?nost koja se procjedila kroz slojeve odloenog otpada i pri tome primila velike koli?ine rastvorenih i suspendovanih materija, uklju?uju?i i proizvode biohemijskih reakcija. Filtrat je jedan od najve?ih problema u pogledu zatite ljudskog zdravlja i ivotne sredine. On direktno ugroava ivotnu sredinu i okolinu deponije.

Filtrat se sastoji od te?nosti koja ulazi u tijelo deponije izvana, kao npr. iz povrinskih drenaa, od padavina ili iz podzemne vode, te od te?nosti koja nastaje tokom razlaganja ?vrstog otpada. Faktori koji uti?u na kvalitet i kvantitet procjedne vode su: godinje padavine, oticanje, infiltracija, isparavanje, smrzavanje, srednja unutranja temperatura, sastav otpada, gusto?a otpada, unutranja vlaga, te dubina deponije. Kvalitet filtrata se mijenja zavisno od procesa koji se odvijaju u tijelu deponije, i teko je predvidjeti njegov stvarni sastav.

Sakupljanje filtrata po?inje sistemom zaptivanja dna deponije, to ?e sprije?iti prodiranje u prirodno podtlo ispod deponije i dalje u podzemne vode. Filtrat, koji prolazi kroz odloeni otpad, bi?e sakupljen na dnu deponije sa drenanim slojem (ljunak) i bi?e izdreniran drenanim cijevima za sakupljanje procjeda u rezervoare a potom u postrojenje za pre?i?avanje otpadnih voda.

Za uspjeno upravljanje vodama sa deponije neophodno je onemogu?iti kontakt oborinskih voda sa ocjednim vodama, i njihovu kontaminaciju istim, te na taj na?in smanjiti koli?inu filtrata koji treba da se pre?i?ava prije isputanja u vodotokove. Da bi se to omogu?ilo potrebno je izgraditi obodne kanale oko cijele deponije, kojim ?e prikupljati oborinske vode i koje ?e se potom preko kolektora za oborinske vode posebno odvoditi do bazena za oborinske vode a potom isputati u recipijent. Neophodna je prekrivka inertnim materijalom radnih dijelova deponije, kao i propisano zaptivanje dijelova deponije na kojima se otpad vie ne planira odlagati, ?ime ?e biti sprije?ena infiltracija padavina u tijelo deponije i samim time zaga?enje oborinskih voda.