Izvršena kontrola, ispitivanje i servisiranje aparata za početno gašenje požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara Republike Srpske, članom 36. i 37. („Službeni glasnik“ 94/19) u J.P.DEP-OT je izvršeno servisiranje i kontrola aparata za početno gašenje požara.

Kontrola, ispitavanje i servisiranje  aparata izvršeno je 9.  jula 2020. godine od strane ovlaštenog preduzeća za vršenje poslova ispitivanja i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara „IM FIRE SECURITY“ iz Banje Luke.

Konstatovano je da su svi aparati za početno gašenje požara ispravni te da zadovoljavaju sa stanovišta zaštite od požara, a u skladu sa Zakonom zaštite od požara.