Izvršena interna obuka i provjera radnika iz zaštite od požara

U perodu od 3. do 11. februara 2020.godine izvršena je interna obuka i provjera radnika J.P.DEP-OT-a iz zaštite od požara. Tokom obuke, radnici su se upoznali sa potencijalnim požarnim opasnostima, pravima i obavezama radnika u slučaju požara, kao i sa rukovanjem sredstvima za početno gašenje požara, sa ciljem da se rizik od pojave požara svede na minimum.

Program obuke se sastojao od tri dijela: teoretski dio sa predviđenim gradivom, praktični dio i završni test od 25 pitanja koji su radnici polagali pod nadzorom odgovornog lica u preduzeću za organizovanje i sprovođenje mjera zaštite od požara.

Prethodno je izvršena i kontrola, ispitivanje i servisiranje aparata za početno gašenje požara, sistema za dojavu požara i kao i hidrantske mreže u JP „DE-POT“ Banja Luka.

U skladu sa zakonskom regulativom izvršeno je servisiranje i kontrola aparata za početno gašenje požara, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu požara u objektima kao i kontrola pritiska vode u hidrantskoj mreži i unutrašnjem hidrantu.

Kontrola, ispitavanje i servisiranje izvršeni su 16. i 17. januara 2020. godine od strane ovlaštenog preduzeća za vršenje poslova ispitivanja i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara „IM FIRE SECURITY“ iz Banje Luke.

Tom prilikom je konstatovano da su svi aparati za početno gašenje požara, sistemi za dojavu požara kao i hidrantska mreža i unutrašnji hidrant ispravni, te da zadovoljavaju sa stanovišta zaštite od požara a u skladu sa zakonskom regulativom.