Doprinos Danu zaštite ozonskog omotača na deponiji

U borbi za zaštitu ozonskog omotača svoj značajan doprinos, kako na lokalnom tako i na regionalnom pa i globalnom nivou, daje i regionalna deponija u Ramićima sa sistemom za degasifikaciju kojim je obezbijeđeno prikupljanje, transport i spaljivanje deponijskog gasa.

U procesu razgradnje otpada, u tijelu deponije se oslobađaju različiti deponijski gasovi, među kojima su i ugljen dioksid (CO2) i metan (CH4). Radi se o gasovima koji se svrstavaju u gasove staklene bašte i kao takvi utiču na oštećenje ozonskog omotača. Oni, oslobađajući se iz tijela deponije, istu napuštaju odlazeći u atmosferu.

Međutim, na deponiji u Ramićima ovaj ekološki problem je riješen postavljanjem sistema za prikupljanje, transport i spaljivanje deponijskih gasova. Sami gasovi se prikupljaju uz pomoć bunara, njih 47, i odvode na baklju gdje se vrši njihovo spaljivanje, na radnim temperaturama od preko 9000C. Ovaj sistem obuhvata i stari i novi dio deponije, redovno se vrši provjera svakog pojedinačnog bunara, mjerenje koncentracija gasova u bunaru, te se kontinuirano proširuje mreža za prikupljanje i transport izgradnjom novih bunara.

Ukoliko se uzme u obzir da  je u deponijskom gasu od 30 – do 40% sam metan, koji je, po pitanju negativnog uticaja na klimu 25 jači od ugljen dioksida, jasno je u kojoj mjeri je spriječeno zagađivanje atmosfere sa  deponijskim gasovima i to na samom mjestu njihovog nastanka – na deponiji.

Ovo je samo jedan od projekata realizovanih proteklih godina na deponiji koji za cilj imaju minimizaciju negativnih uticaja deponije na životnu sredinu.