Realizovano januarsko mjerenje kvaliteta vazduha

Na lokaciji regionalne deponije u Ramićima provedeno je redovno 24-časovno mjerenje polutanata pokretnim ekološkim laboratorijem smještenim u zoni djelovanja, odnosno na lokaciji deponije.
Mjerene su imisione koncentracije zagađujućih materija u vazduhu kao i mikroklimatski parametri. Mjerenja je vršio Tehničko ekološki zavod Banja Luka.

Send this to friend