Održana sjednica Skupštine Preduzeća

Dana 28.06.2018.godine, održana je šezdeset i prva sjednica Skupštine J.P.“DEP-OT“-a.

Na dnevnom redu, je između ostalog, razmatran Izvještaj Nezavisnog revizora o Finansijskim izvještajima Preduzeća iz 2017.godine i usvojen je Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća u 2017.godini kao i Trogodišnji plan poslovanja Preduzeća za period 2018-20.godina.

Send this to friend